KOSZYK

polski
espaniol
english

życioryskonferencjeksiążki prasa, artykuły dokumenty, nagrody fotografie NSZkontakt
• • Ks. Prof. Michał Poradowski po 2004 roku • • linki do stron w internecie • • księga gości • • sklep • •


PEŁNY ŻYCIORYS  
(na podstawie Curiculum Vitae i zebranych dokumentów oraz wykorzystano 
fragmenty życiorysów publikowanych o Ks. Michale)

skrócone życiorysy publikowane o Ks. Michale Poradowskim

Ks. Prof. Michał Poradowski (1913 -2003), kapelan diecezji włocławskiej, teolog, filozof i socjolog, profesor na katolickich uniwersytetach w Chile, działacz narodowy i polonijny, antykomunista.

Syn Stanisława i Wandy Aleksandry z Bienieckich.  herbu SAS
.
Ojciec Stanisław Poradowski, inżynier elektryk, był właścicielem majątku Niedźwiady.

Ks. Michał Poradowski, urodził się 4 września 1913 roku 
w Niedźwiadach koło Kalisza (Polska)

Po ukończeniu podstawowych nauk u p. Kolabińskiej został przyjęty do Gimnazjum (1923-1931)

1931 marzec - ukończył Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu (typu matematyczno-przyrodniczego), zdając egzamin maturalny. W czasie nauki w gimnazjum od pierwszej klasy był harcerzem. Od piątej klasy objął kierownictwo Drużyny Harcerskiej, przekształcając ją na "Drużynę Kajakową" pływającą w dół i w górę rzeki Prosny, poznającą najbliższe okolice, oraz organizując coroczne obozy harcerskie w okresie wakacyjnym w pobliskich lasach. W owym czasie brał tez udział w obozach dla drużynowych, w różnych częściach kraju. Działając w harcerstwie należał do Młodzieży Obozu Wielkiej Polski w Kaliszu, którego komisarzem z ramienia Stronnictwa Narodowego był jego starszy brat Szymon (1909-1983) - doktor biologii. 
(
zobacz świadectwa nauki w Gimnazjum)

1932 -1936 - Po ukończeniu Gimnazjum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie przez pięć lat studiował filozofię i teologię. Święcenia kapłańskie otrzymał 14.06.1936 (). Mszę  Świętą prymicyjną odprawił w Kaliszu w 1936 roku. Tu był uczniem między innymi Ks. Stefana Wyszyńskiego, późniejszego Prymasa Polski.

"Lata studiów w seminarium włocławskim w znacznym stopniu zadecydowały o dalszych kolejach jego życia. Tu bowiem zetknął się  z ks. Stefanem Wyszyńskim, który zasugerował mu podjęcie jako studiów specjalistycznych obok prawa, także socjologii. Rozpoczął je zaraz po święceniach kapłańskich."
                                        (cytat z "Kroniki Diecezji Włocławskiej" T.86/2003)

W Seminarium Duchownym we Włocławku prowadził powołane w 1932 r. Koło Starszych Harcerzy – Alumnów Seminarium Duchownego we Włocławku, które stawiało sobie za cel przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry przyszłych kapelanów harcerstwa (W.J. Skotnicki, Harcerstwo męskie we Włocławku w latach 1911-1945, Toruń 2002, s. 194-195). 
Na
egzaminie dyplomowym na zakończenie studiów w seminarium duchownym Michał Poradowski przedstawił rozprawę na temat: O powołaniu do kontemplacji własnej.

1936-1941 - Po święceniach, do wybuchu wojny w 1939 r., kontynuuje studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po klęsce wrześniowej w dalszym ciągu studiuje na tajnym Uniwersytecie Warszawskim i włącza się do walki z okupantami Polski działając w Narodowej Organizacji Wojskowej, a później organizując Narodowe Siły Zbrojne. 

W okresie przedwojennym jako student podczas kolejnych wyjazdów wakacyjnych poznawał zagraniczne ośrodki naukowe i problematykę społeczną we Francji, Anglii, Włoszech. Jego inklinacje do działalności politycznej sprawiły, że w czasie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego związał z organizacją "Porozumienie Antykomunistyczne", kierowaną przez W. Sołtana, w której przez pewien czas pełnił funkcję bibliotekarza i sporządzał bibliografię dotyczącą komunizmu i walki z nim. Z materiałów tych korzystał m.in. ks. Stefan Wyszyński przy pisaniu opracowania Inteligencja w przedniej straży komunizmu (Katowice 1939). Wybuch wojny zastał go na czwartym roku prawa. 

Jako „zapalony” harcerz udzielał się ponadto w Warszawie w organizacji harcerskiej, także w czasie II wojny światowej, wciągając do tej pracy także innego znanego kapłana włocławskiego, ks. Stanisława Piotrowskiego.

1936 -1945 - równolegle studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Teologii - praca magisterska na temat : "O powołaniu dalszym do życia mistycznego" i praca doktorska na temat : "Człowiek i społeczeństwo w nauce społecznej Kościoła i nowoczesnych doktryn społecznych : w faszyźmie, hitleryźmie i w marksiźmie; studium porównawcze". Obie prace pod kierunkiem ks. prof. Wichera (odpis dyplomu doktoratu)

1938 - ukończył kurs wakacyjny języka angielskiego na Uniwersytecie w Exeter (Wielka Brytania)
(
paszport wyjazdu do Anglii)

1939/1940 Organizator Narodowych Sił Zbrojnych, Szef Służby Duszpasterskiej Dowództwa NSZ w stopniu kapitana, pseudonim "Benedykt". Jako Szef Duszpasterstwa NSZ (od początku, tj. jesień 1942 do 1.luty.1944) organizuje wykłady, kursy ideologiczne dla żołnierzy i kapelanów NSZ. (Zobacz więcej  o Duszpasterstwie NSZ)
Wykłady swe przedstawia na piśmie, a ich zbiór tworzy książkę : "Katolickie Państwao Narodu Polskiego", której tekst , niestety spłonął w czasie Powstania Warszawskiego, ale w 1996 roku został częściowo odnaleziony w archiwach, które znajdowały się poza Warszawą (dwa pierwsze rozdziały "Katolicka nauka o Państwie" i "Państwo Narodowe").
W wykładach brali udział kapelani NSZ a także inni księża (ok. 40 osób) w owym czasie ukrywający się w Warszawie. Organizował co miesiąc konferencję, niemal przez trzy lata, bez żadnych problemów. Głównym mówcą był Zbigniew Stypułkowski. 
W tym okresie wydaje dla służby duszpasterskiej NSZ pismo Lux mundi ("Światło Świata"),
którego kilka numerów zachowało się do dzisiaj.  
(zobacz zachowane numery) Ksiądz Michał Poradowski był redaktorem naczelnym pisma i jednym z głównych autorów zamieszczanych tam materiałów. Współpracownikami byli Księża Pallotyni z Ołtarzewa. Nie miało ono odpowiednika w całej polskiej konspiracji, tak przecież bogatej w sferze propagandowo - ideowej.

Od początku wojny do czasu wysiedlenia przez Niemców w początkach czerwca 1944 roku pełnił funkcję kapelana gdzie też mieszkał w domu Sióstr Miłosierdzia w Chylicach pod Warszawą.

Okres Powstania Warszawskiego spędził w podwarszawskim Bernerowie, odcięty od terenów walk.

Od końca 1944 r. pracował na terenie diecezji częstochowskiej (zob. zaświadczenie bpa Teodora Kubiny z 18 XII 1944 r.). 
1945 - Po powrocie do diecezji włocławskiej najpierw pełnił kolejno tymczasowo funkcje w różnych parafiach: administratora w parafii Zaduszniki (21-24 III 1945), wikariusza w Brześciu Kuj. (24-30 III 1945), a 30 III 1945 r. został powołany na administratora tymczasowego w parafii Tłokinia p. Kaliszem. (
dokument nadania parafii);  (foto z parafianinami Tłokini 1945), Pracował pełniąc również  z obowiązki opieki duszpasterskiej nad kaplicą publiczną w Michelinie (dok. z 23 VII 1945),  do 13 VIII 1945 r., (wg. dokumentacji Kurii Diecezjalnej we Włocławku).

Jesienią 1945 został wezwany do pracy w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku obejmując stanowisko profesora, ale po paru dniach otrzymał poufną wiadomość, że jest już poszukiwany przez rząd komunistyczny. Na skutek zagrożenia aresztowaniem ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, za zgodą władz diecezjalnych został przerzucony razem z członkami Sztabu Głównego NSZ na Zachód do Murnau gdzie czekał na przerzut do Armii Generała Andersa, który nadal walczył we Włoszech, pełniąc funkcję kapelana w II Korpusie Gen. Andersa. Jednak okazało się, że Armia jest już przez Anglię demobilizowana i rozbrajana i przerzucana okrętami do Anglii. Wobec tego otrzymał pozwolenie na wyjazd do Paryża, gdzie spotkał się ze swym biskupem diecezjalnym ordynariuszem Diecezji Włocławskiej Karolem Radońskim, który dowiedział się iż ks. Poradowski musiał uchodzić z Polski przed aresztowaniem i zadecydował, o pozostaniu jego w Paryżu i kontynuacji studiów na Uniwersytetach Paryskich. 

1945-1949 - zostaje w Paryżu i kontynuuje studia na Uniwersytetach Paryskich. Pozostając w Paryżu, w ciągu kilku lat uzyskuje 3 doktoraty: z teologii, prawa i socjologii.
1945-1948
Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paryskiego (Sorbona), ukończone doktoratem prawa - temat :"Reformy rolne w Polsce z punktu widzenia prawnego, gospodarczego, społecznego i politycznego",
pod kierunkiem prof. Fromont. (dyplom doktoratu) - 17.06.1947, Sorbona
1945-1948 • Studia z Socjologii i Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Politycznych na Katolickim Uniwersytecie Paryskim (Institut Catholique), ukończone doktoratem nauk ekonomicznych, socjologicznych i politycznych - temat : "Teoria rewolucji permanentnej u Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina i Trockiego", pisanej pod kierunkiem prof. Henri Chambre.
(
dyplom doktoratu) - 10.05.1949, Institut Catolique
1948-1949 • Studia w Fondation National de Sciences Politiques w Paryżu

Ówczesny biskup lubelski, a zarazem Wielki Kanclerz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Stefan Wyszyński czynił starania, aby po zdobyciu stopni naukowych ks. Poradowski objął katedrę socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Plany te jednak nie zostały zrealizowane , gdyż ks. Poradowski nie mógł powrócić do Polski. Kolejny plan zakładał dalsze studia na Uniwersytecie katolickim w Waszyngtonie, USA. Jednak w 1948 roku ks. Poradowski otrzymał propozycje objęcia wykładów z socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie katolickim w Santiago de Chile. Jeszcze wtedy liczył się z możliwością powrotu do Polski i wykorzystania swojej wiedzy.
W czasie studiów zaprzyjaźnił się z księdzem chilijskim, który także przebywał w Paryżu na studiach i który ułatwił mu nawiązanie kontaktów z Uniwersytetami Katolickimi w Chile. 

W okresie studiów często widywał się z członkami Sztabu Głównego NSZ, którzy także zostali przerzuceni do Francji, a to głównie z Pułkownikiem Tadeuszem Danielewiczem (Kuba), z Augustem Michałowskim (Roman) i innymi. Zaraz po przyjeździe do Paryża opatrznościowo spotkał się z profesorami braćmi Mazaud, których był uczniem w czasie swych studiów w Warszawie , gdzie oni wykładali Kodeks Napoleona i francuskie prawo cywilne. Bracia Mazud wojnę spędzili w okrutnych warunkach w Dachau i właśnie powrócili szczęśliwie do Paryża. Spotkanie z nimi było na Wydziale Prawa w Paryżu; to oni zaświadczyli, że ukończyłem studia prawnicze w Warszawie i ze wobec tego mogę natychmiast pisać pracę doktorską.
Po ukończonych studiach nie mógł jednak wracać do Polski, zdecydował się wyjechać do Chile.

1949/1950 - Płynąc miesiąc statkiem VESPUCIO przybył w Nowy Rok 1950 do portu Valparaiso w Chile.

Rok szkolny w Ameryce Południowej zaczynał się w początkach marca, więc miał dwa miesiące wakacji, które wykorzystał zwiedzając Argentynę.

1950-1953 - W marcu objął wykłady z Socjologii i Nauki Społecznej Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Santiago, Chile, gdzie vice-Rektorem był ks. Jan Skowronek, przybyły tu przed 4-ma laty. Księża poznali się jeszcze w Polsce na obozie harcerskim dla kleryków.
Tak rozpoczął się ponad 40 letni okres pracy dydaktycznej ks. Poradowskiego na uczelniach katolickich tego kraju.

1953 - Studia socjologiczne w Instytucie Balmes w Consejo Superior de las Investigaciones Cientificas w Madrycie (Hiszpania), będąc stypendystą rządu hiszpańskiego.

W Chile w owym czasie istniała już kolonia polska, niewielka w porównaniu z brazylijską lub argentyjską, a była też i nieco podzielona, gdyż część imigrantów uznawała Rząd Polski Ludowej, a inna część Rząd Rzeczypospolitej na Obczyźnie, rezydujący początkowo w Paryżu, a później w Londynie. Wkrótce powstał Związek Polaków w Chile o orientacji antykomunistycznej, którego prezesem był ks. Michał Poradowski przez wiele lat. Związek ten wydawał czasopismo-miesięcznik POLAK W CHILE ( Zobacz zachowany numer) , którego ksiądz Michał był współ redaktorem. Zaś sam był wydawcą i redaktorem  hiszpańskojęzycznego kwartalnika ESTUDIOS SOBRE EL COMUNISMO (Studia nad Komunizmem). Kwartalnika na poziomie uniwersyteckim, a to głównie dlatego, ze rewolucja komunistyczna w Ameryce południowej szła głównie przez Uniwersytety, gdyż ludność tych krajów, będąc bardzo przywiązana do religii katolickiej, rolnicza i robotnicza, była bardzo odporna na agitacje partii komunistycznej, podczas gdy młodzież uniwersytecka, ogłupiana przez swych profesorów ateuszy, łatwo asymilowała propagandę komunistyczną.
Jedyni którzy się dobrze orientowali co do niebezpieczeństwa rewolucji komunistycznej w Ameryce Południowej byli wojskowi, zwłaszcza oficerowie, stąd ich zainteresowanie kwartalnikiem i to z ich strony ksiądz Michał otrzymywał zaproszenia dawania konferencji na te tematy. Tak więc ideologia wypracowana na początku drugiej wojny światowej w Polsce dla NSZ doskonale nadawała się dla wojskowych w Ameryce Południowej, czyli wykłady i konferencje na temat Katolickiego Państwa Narodowego
Trudności przyszły niespodziewanie ze strony ... Watykanu, kiedy to Mgs Montini, po przez partię komunistyczną włoską usiłował dojść do porozumienia z Moskwą (o czym pisze obszernie Józef Mackiewicz) już w roku 1942, a szczególniej w roku 1965 z okazji Drugiego Soboru Watykańskiego, stąd też zadanie ze strony władz kościelnych zaprzestania wydawania kwartalnika.

1953-1989 - Z pewną przerwą wykładowca Socjologii i Nauki Społecznej Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Valparaiso, Chile

1970-1973 - Podczas lewackich rządów Salvatore Gossensa Allende (1908-73) w Chile, który rozpoczął w kraju reformy socjalistyczne, Ksiądz Michał Poradowski został całkowicie usunięty z uczelni, miał zakaz chodzenia w sutannie czy choćby w koloratce, a na życie zarabiał jako taksówkarz.

1973 - Poparł akcję generała Augusto Pinocheta (ur. 1915), bronił generała cały czas zwracając uwagę na jego patriotyczne intencje oraz na zagrożenie Chile komunizmem.
(Zobacz artykuł :
Andrzej Orkowski STOSUNEK KS. MICHAŁA PORADOWSKIEGO DO PRZEWROTU I RZĄDÓW GEN. PINOCHETA W CHILE, Kalisz 2004) (zobacz też : Sesja Popularno -naukowa 2004.06.16  w dziale :  Ks. Prof. Michał Poradowski po 2004 roku )

od 1974 - Wykładowca na kursach Akademii Marynarki Wojennej w Valparaiso (Academia de Guerra Naval) oraz w instytucjach wychowawczych i kulturalnych m.in. w Instytucie Kultury Polskiej w Santiago i w niemal wszystkich Państwach Ameryki Południowej.

1982 - Rzym - Watykan -jedno z czterech  spotkań z Papieżem Janem Pawłem II. więcej )
W tym czasie Ks. Michał Poradowski mieszkał w Chile Santiago del Chile, przy ulicy Casilla 261

1985 - luty-marzec - wielkie trzęsienie ziemi w Chile - ( - list opisujący)

1979 - Nagroda : OS AGRADECIMENTOS DO COMANDO DO IEXERCIO  ()
1983 - Otrzymał brązowy medal ACADEMIA DE GUERRA NAVAL, VALPARAISO, Chile ()
1983 - Otrzymał godność Kanonika Honorowego Kolegiaty Kaliskiej od Biskupa Włocławskiego()
1984 - Odznaczony  KRZYŻEM ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLITICOS Y ESTRATEGIOS, Chile ()
1985 - Otrzymał brązowy medal ACADEMIA DE GUERRA NAVAL, VALPARAISO, Chile
()
1985
- Nagroda : LA DIRECCION DE INSTRUCCION DE LA ARMADA DE CHILE, Chile 
()
1987
- Otrzymał srebrny medal ESCUELA NAVAL DE CHILE, VALPARAISO, Chile
()

1986 - Błogosławieństwo od Papieża Jana Pawła II na 50 lecie kapłaństwa ks. Miachała 

1986-1990 - Wykładowca Nauki Społecznej Kościoła na Uniwersytecie Metropolitalnym w Santiago, Chile

Autor wielu konferencji na tematy marksizmu, komunizmu, leninizmu, stalinizmu itd. Autor wielu artykułów głównie w rzymskim DUSZPASTERZU POLSKIM ZAGRANICĄ, a także w niektórych czasopismach polskich na emigracji.

1992 - pierwszy raz od wyjazdu odwiedził Polskę po latach emigracji.  

1992 - Odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ODRODZENIA POLSKI, Warszawa () -(tekst przemówienia )
1993 - Otrzymał srebrny medal UNIVERSIDAD MARITIMA DE CHILE, Chile ()

1993.09.4 - powrócił na stałe do Polski. Nie powrócił jednak do diecezji włocławskiej, bo - jak pisał w jednym z listów - czułby się tu wyobcowany. Zamieszkał w domu rodzinnym wdowy po swoim bracie Szymonie Wandy Poradowskiej zd. Sprusińskiej we Wrocławiu, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej.

W Polsce wydał drukiem kilka opracowań publicystycznych dawnych i nowych.
Dogłębne studia nad komunizmem sprawiły, że ks. Poradowski stał się zdecydowanym antykomunistą, przestrzegającym przed zagrożeniem ze strony wszelkich odmian marksizmu.

Członek Rady Programowej gazety "MYŚL POLSKA"
1996 - Otrzymał tytuł Członka Honorowego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Warszawa ()
2001 - Otrzymał Dyplom Honorowy Kawalera Orderu POLONIA MATER NOSTRA EST, Warszawa ()

Zmarł 16 czerwca 2003 roku we Wrocławiu o godz. 7:50,  (Akt zgonu Nr 3244/2003 Urząd stanu Cywilnego , Wrocław z dn. 16.06.2003). Zmarł w szpitalu po operacji raka skóry i długiej ciężkiej chorobie. W wieku prawie 90 lat.

2003.06.18 -  O godzinie 9.00 odprawiona została Msza Święta żałobna w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej we Wrocławiu, przy Al. Jana Kochanowskiego. O godzinie 14.00 odprawiona została w Kokaninie koło Kalisza druga Msza Święta żałobna z udziałem ks. bp. Lewandowskiego z Włocławka oraz księży z diecezji Włocławskiej, Kaliskiej i Wrocławskiej oraz uroczyste odprowadzenie ze sztandarami straży pożarnej i procesją przez wieś na cmentarz do grobu rodzinnego w Kokaninie. 
(Fotografie z pogrzebu) (Nekrologi w gazetach)

Już podczas studiów zainteresował się problematyką komunizmu. Jedna z jego prac doktorskich podejmowała zagadnienie trockizmu. Znajomość tych zagadnień sprawiła, że stał się zdecydowanym antykomunistą, przestrzegającym w swoich wykładach i publikacjach przed globalnym zagrożeniem ze strony wszelkich odmian marksizmu. Obserwacja wpływu tendencji lewicowych na życie polityczne, społeczne w Ameryce Południowej i przenikanie ich do pewnych nurtów teologii, np. tzw. teologii wyzwolenia, odbiła się nie tylko w tematyce na jego pracy naukowej, ale przerodziła się w pewnego rodzaju dystans do nurtu reform w Kościele. Skrajne doświadczenia z reformą soborową na Zachodzie Europy i w Ameryce, zwłaszcza w dziedzinie liturgii, znajdowały swój wyraz w jego publikacjach, naznaczonych sporym dystansem i nieufnością do zmian w Kościele.

Od 2004 - zobacz : Ks. Prof. Michał Poradowski po 2004 rokuPrasa

 


Uczestnictwo w Konferencjach, artykuły   

UDZIAŁ W NAUKOWYCH KONGRESACH MIĘDZYNARODOWYCH
1979
- Pierwszy Międzynarodowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej, w Cordoba (Argentina),w dniach 20-30 października 1979 roku, dając konferencję na temat: "Immanentyzm we współczesnej teologii".
1980 - Ósmy Międzynarodowy Kongres Tomistyczny w Rzymie, w dniach 8-15 wrześ­nia 1980 roku.
1981 - Międzynarodowy Kongres Nauki Społecznej Kościoła w Mendozie (Mendoza) w Argentynie, w dniach 5-8 października 1981 roku, dając 4 konferencje: 
1. Nauka Społeczna Kościoła wobec socjalizmu;
2. Chrześcijańskie pojęcie własności prywatnej;
3. Sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę według Nauki Społecznej Kościoła i według ekonomii Adama Smitha;
4. Obrona środowiska ekologicznego przez Octogesima Adveniens.
1982 - Międzynarodowy Kongres Nauki Społecznej Kościoła w Rzymie, w dniach 29 września - 5 października 1982;

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESACH ANTYKOMUNISTYCZNYCH
1954 - Rio de Janeiro (Brasylia)
1956 – Lima (Peru)
1978 – Asunción (Paraguay)
1980 – Taiwanie (Formoza) (foto :
)

UDZIAŁ W TYGODNIACH STUDIÓW FILOZOFII KATOLICKIEJ w Sao Paulo (Brazylia)
Dając konferencje na tematy :
1975 - "Analiza marksistowska i metafizyka" 
1976 - "Marksizacja teologii"
1977 - "Rola Karola Bartha w marksizacji teologii" 
1978 - "Marksizm i filozofia historii"
1979 - "Postawa Konferencji w Puebla (Meksyk 1979) wobec marksistowskiej rewolucji komunistycznej"
1980 - "Myśl filozoficzno-teologiczna Jana Pawła Drugiego" 
1981 - "Materializm historyczny i determinizm ekonomiczny" 
1982 - "Marksistowskie imperium gwałtu i siła sprawiedliwości”

UDZIAŁ W TYGODNIACH STUDIÓW TOMISTYCZNYCH - Uniwersytet Katolicki w Valparaiso (Chile)
Dając konferencje na tematy :
1974 - "Dlaczego marksiści zwalczają filozofię tomistyczną ?" 
1975 - "Krytyka myśli Karola Rahnera z punktu widzenia tomizmu" 
1976 - "Teologie wyzwolenia"
1977 - "Sprawiedliwość społeczna w filozofii św. Tomasza" 
1978 - "Teologie wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej"
1979 - "Marksistowska filozofia historii w świetle tomizmu"
1980 - "Krytyka analizy marksistowskiej z punktu widzenia tomizmu" 
1981 - "Obecność tomizmu w encyklikach społecznych"
1982 - "Terminologia encykliki Laborem exercens" 

TRZYDZIEŚCI KONFERENCJI WYGŁOSZONYCH W BRAZYLII w roku 1976
20 w instytucjach Brazylijskich Sił Zbrojnych, oraz 10 na różnych uni­wersytetach w ciągu 3 tygodni, wszystkie na temat "światowej rewolucji komunistycznej" (na różnym poziomie, zależnie od audytorium)

PONAD STO KONFERENCJI WYGŁOSZONYCH W CHILE w latach 1974-1989
Głównie w Santiago, w Valparaiso i w Vina del Mar, organizowanych przez Instytut Diego Portales, przez Sekretariat Kobiecy i przez Sekretariat Młodzieży, instytucje związane z ówczesnym rządem, na tematy traktowane przez Naukę Społeczną Kościoła i encykliki społeczne.

 


od 2003 © by RAV Rafał Werszler; wszystkie zawarte archiwalne i historyczne materiały publikowane są za zgodą rodziny.
Czerpanie korzyści majątkowych z  powielanych materiałów, fragmentów surowo zabronione.
Wszelkie prawa autorskie do umieszczonych prac muszą być uzgodnione pisemnie z rodziną Ks. Prof. Michała Poradowskiego
 e-mial : rav@id.pl