home
KOSZYK

polski
espaniol
english

 • KSIĄŻKI • LIBRO • BOOK'S • BÜCHER • LIVRES •


polski   Spis tytułów wydawnictw książkowych :
po angielsku po francusku po hiszpańsku  • po polskupo portugalsku

espaniol  Libro en lengua : espanolfrancésingléspolacoportugués

english Catalogue of Book in language : english frenchpolish portuguesespanish


Ksiądz Prof. Michał Poradowski - autor wielu książek w językach hiszpańskim, portugalskim, angielskim 
i w języku polskim -
już w roku 1945 pisze we Francji książkę Protestantyzacja Kościoła katolickiego, drukowaną najpierw w czasopiśmie "Duszpasterz Polski Zagranicą". W wydaniu książkowym ukazała się ona pt. Kościół od wewnątrz zagrożony (wyd. Veritas, Londyn 1983).
Z okazji stulecia śmierci Karola Marksa pisze ks. Poradowski serię artykułów na temat marksistowskiej rewolucji komunistycznej, które później ukazują się w książce Wyzwolenie czy ujarzmienie? (Londyn 1987). Problemom marksizmu-komunizmu poświęcona jest broszura Aktualizacja marksizmu przez trockizm. Jest autorem pracy Wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Chile (Toronto 1987). Jego pierwszą książką po hiszpańsku jest Socjologia cywilizacji (Santiagos de Chile 1950). Następne książki to: Marxismo en la teologia (Valparaiso 1974); Teologia de la Liberacion (Santiago de Chile 1974); Marxismo en la teologia (Madrid 1976) oraz praca: Karl Marx, su pensamiento y su revolucion (Santiago de Chile 1987).
W okresie jarzma komunistycznego w kraju, podziemne oficyny wydawnicze przedrukowują wiele z jego wydanych na emigracji książek.
Już w kraju ukazuje się jego Dziedzictwo rewolucji francuskiej (Warszawa 1992). We wrześniu 1993 roku (80-letni) ks. Poradowski na stałe powraca do Polski. Publikuje wiele nowych książek i broszur: Talmud czy Biblia?, Palimpsest, Nowy Światowy Ład, Neokatechumenat, Źródła współczesnego ekumenizmu, Trybalizm, Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego, Problemy II Soboru Watykańskiego, Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Ukazuje się szereg wznowień jego prac drukowanych na emigracji. 

Z przyjemnością Państwa informuję, że maszynopisy i rękopisy polskojęzycznych książek wydanych, napisanych przez ks. Michała Poradowskiego, zostały podarowane i przychylnie przyjęte przez panią dyrektor do zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Do Działu Rękopisów. (grudzień 2005)

 

polski  po polsku 

1943/1944 - Czasopismo LUX MUNDI   i   POLAK w CHILE

>>> spis wszystkich tytułów książek autorstwa ks. Michała Poradowskiego :

pełne książki do POBRANIA

DOWNLAND
t

 1) • "Kościół od wewnątrz zagrożony"
Książka ks. Prof. Michała Poradowskiego zawiera dwie prace. Socjologia protestantyzmu zwraca uwagę na postępujący proces protestantyzacji myśli katolickiej, dzięki której został ułatwiony wpływ marksizmu na współczesną teologię, co sprawiło, że antychrześcijańska rewolucja bolszewicka uzyskała poparcie ze strony części duchowieństwa, zwłaszcza w krajach Trzeciego świata. Natomiast druga praca Wpływ marksizmu na współczesną teologię, ukazuje proces stopniowej marksizacji teologii, jej wpływ na rozwój teologii wyzwolenia oraz na polską religijność posoborową.

1983 - wyd. I Veritas (napisany w latach 19445/46, ale wydany drukiem dopiero w roku 1983 przez VERITAS w Londynie.)
1984 - wyd. II  VERITAS, Londyn, s. 222
1985 - wyd. .., Warszawa
1988 - wyd. III Veritas, London, s. 258
1994 - Wyd. Armel, Wrocław, s. 222;  ISBN 83-86553-00-6
2001 - wyd. NORTOM, Wrocław  
, s. 244; ISBN 83-85829-78-4

 fragment książki

fragm.

pełna wersja skan - na CD

  
2) • "Aktualizacja marksizmu przez trockizm" 
1983 - Londyn
1984 - Wyd. 966, Toronto
1998 -
Wyd. WERS, Poznań 

fragment książki

pełna książka
wersja - skan

fragm.

 
  

3) • "Stulecie śmierci Karola Marksa" 
1983 - VERITAS, Londyn, s.36
1984 - Wyd. Duszpasterz Polski Zagranicą, Rzym, Włochy, s. 36

całość w książce "Wyzwolenie czy ujarzmienie"

  
4) • "Teologia wyzwolenia Karola Marksa I"
1985 - Wyd. 966, Toronto, s. 54
1986 - Wyd. 966, Toronto, s. 54
całość w książce "Wyzwolenie czy ujarzmienie"   
5) • "Teologia wyzwolenia Karola Marksa II"
1985 - Wyd. 966, Toronto s. 52
1986 - Wyd. 966, Toronto s.52

2005 - Wyd. Hobbysta 

"Teologia wyzwolenia Karola Marksa cz.I i II"
2006 - Wyd. NORTOM, Wrocław, s.68;  ISBN 83-89684-11-X
(do nabycia > www.nortom.pl )

Ks. prof. Michał Poradowski ukazał genezę teologii wyzwolenia, która ma swoje źródła w ideologii marksistowskiej oraz przedstawił negatywne skutki jakie przyniosła w pracy duszpasterskiej. praca również cenna dlatego, że teologia wyzwolenia znalazła wielu zwolenników wśród duchowieństwa, zwłaszcza w Ameryce Południowej i Środkowej.

całość w książce "Wyzwolenie czy ujarzmienie"   
6) • "Teologia rewolucji Karola Marksa I"
1986 - Wyd. 966, Toronto, s. 40
całość w książce "Wyzwolenie czy ujarzmienie"
7) • "Teologia rewolucji Karola Marksa II"
1985 - Wyd. 966, Toronto
1986 - Wyd. 966, Toronto

 

całość w książce "Wyzwolenie czy ujarzmienie"
8) • "Wyzwolenie czy ujarzmienie?" 
1983 - Wyd. VERITAS, Londyn
1987 - Wyd. VERITAS, Londyn

 

pełna książka
wersja - skan

9) • "Wizyta pasterska Jana Pawła II w Chile"
1987 - Wyd. 966, Toronto (maszynopis)
1990 - Wyd. ? Warszawa
1999 - Wyd. WERS Poznań
2005 - Wyd. Hobbysta 

pełna książka
skan maszynopisu

10) • "Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej"
To pionierska praca, pogłębiająca wiedzę na temat rewolucji francuskiej i odkłamujących jej mit. Ks. prof. Michał Poradowski ukazał genezę, przebieg i skutki rewolucji, która tragicznie zaważyła na losach świata w XIX i XX wieku. Szczególnie cenne są spostrzeżenia autora na temat jej wpływu na rewolucję październikową w Rosji i na ekspansję komunizmu na świecie.

1992 - Wyd. CIVITAS, Warszawa, s. 207
1998 -
Wyd. WERS, Poznań 
2001 - Wyd. NORTOM, Wrocław
, 2. 208; ISBN 83-85829-33-4
do nabycia > www.nortom.pl )

fragment książki

fragm.

pełna wersja skan - na CD

11) • "Talmud czy Biblia" 
Talmud czy Biblia?, to praca traktująca o korzeniach Chrześcijaństwa. Ks. prof. Michał Poradowski, głównie w oparciu o Pismo Święte Nowego Testamentu ukazuje, że początki Chrześcijaństwa tkwią w mozaizmie i Biblii. Czytelnik może znaleźć również odpowiedź na pytanie, czy Chrześcijanie i Żydzi wierzą w tego samego Boga, oraz na czym polega judaizacja Chrześcijaństwa. Poruszając wymienione tematy Autor uważa, że rozważania na ten temat przyczynią się do ich wyjaśnienia oraz do usunięcia istniejących nieporozumień.

1993 - Wyd. FULMEN, Warszawa , s. 141
1998 - Wyd. WERS, Poznań 
2003 - Wyd. NORTOM, Wrocław
, s. 102; ISBN 83-85829-69-5

 

fragment książki


pełna książka
wersja 
elektroniczna

całość

12) • "Palimpsest"
1994 -  Wyd. Armel, Wrocław , s. 176, ISBN 83 86553-10-3


pełna książka
wersja - skan - na CD

13) • "Nowy światowy ład"
1994 -
Wyd. WERS, Poznań  , s. 66
2003 - Wyd. NORTOM, Wrocław
, s. 56; ISBN 83-85829-99-7

fragment książki

pełna książka
wersja - skan- na CD

14) • "Neokatechumenat"
W kręgu zainteresowań ks. prof. Michała Poradowskiego pozostawały szczególnie zagrożenia, jakim poddawany był Kościół Katolicki zarówno ze strony ideologii marksistowskiej, masonerii jak i ze strony różnych ruchów heretyckich. Autor ukazał genezę ruchu neokatechumenalnego, który pierwotnie wywodził się z ruchu charytatywnego w Hiszpanii, a następnie uzyskał poparcie ze strony hierarchii kościelnej. Udowodnił, że wymieniony ruch wiernych stał się z czasem inicjatywą typu sekciarskiego, a wiele jego działań było sprzecznych z oficjalną nauką Kościoła Katolickiego.

1994 - Wyd. ARMEL, Wrocław, s.26, ISBN 83-86553-05-7
1995 - Wyd. ARMEL, Wrocław, s.26, ISBN 83-86553-05-7
2006 - Wyd. NORTOM, Wrocław, s.20, ISBN : 83-89684-06-3

fragm.

pełna książka
wersja - skan - na CD

15) • "Źródła współczesnego ekumenizmu; Trybalizm"
1995 -  Wyd. Armel, Wrocław , s.34, ISBN 83-86553-15-4

fragment książki

pełna książka
wersja - skan - na CD

fragm.

16) • "Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego"
Ks. prof. Michał Poradowski ukazał w Trzydziestoleciu Drugiego Soboru Watykańskiego przyczyny i kulisy zwołania II Soboru Watykańskiego. Autor wnilkiwie przedstawił negatywne skutki, jakie przyniosły Kościołowi katolickiemu niektóre reformy zapoczątkowane na tym Soborze. Publikacja ta pomaga w zrozumieniu przemian zachodzących obecnie w Kościele katolickim, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

1996 -Wyd. Armel, WERS, Poznań  , s
2004 - Wyd. NORTOM, Wrocław, s.68; ISBN 83-89684-60-8

fragment książki

całość

 

17) • "Problemy Drugiego Soboru Watykańskiego"
1996 -  Wyd. Armel, Wrocław 

fragment książki

fragm.

18) • "Katolickie Państwo Narodu Polskiego"
1997 - Wyd. Armel, Wrocław
1997 - Wyd. Związku Żołnierzy NSZ, Lublin,  s. 54; ISBN 83-903124-5-X
2010 - Wyd. Nortom, s.52; ISBN 978-83-89684-47-9


pełna książka
wersja - skan- na CD

 
19) • "O filozofii i rewolucji"
1989 - Wyd. 966, Toronto, Kanada

2005 - Wyd. Hobbysta 

 •
pełna książka
wersja - skan- na CD

 
20) • "Upadek filozofii przyczyną upadku teologii"
1999 - Wyd. WERS, Poznań


pełna książka
wersja - skan

 
21) •  "Reformy rolne w Polsce. Zarys historii ustroju agrarnego Polski"
1947
- Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paryskiego (Sorbona) - maszynopis

skan maszynopisu

 
22) •  "Protestantyzm niemiecki źródłem hitleryzmu"
1948
- Londyn, maszynopis

skan maszynopisu

 
 

ARTYKUŁY  zobacz :  PRASA

 

   
23) • "Dzieje Cywilizacji Europejskiej" - zbiór artykułów ks. Michała Poradowskiego drukowanych w miesięczniku Narodowo - radykalnym "Szczerbiec" w latach 1992-1994

2005 - Wyd. Hobbysta 

 

   
24) • "Ks. Michała Poradowski (1913-2003) Przyczynek do Biografii" Tom 27, serii wydawniczej Rewizja Historii pod redakcją Zbigniewa Rutkowskiego, Wydawnictwo WERS, Poznań, 2005  - (Zbiór listów i artykułów ks. Michała Poradowskiego do Wydawnictwa WERS), s. 44, ISBN 83-86906-29-4    

english  in englih : 

1) • "The Church thretened from within"
1983 - England
1986 - Oaklef, USA, s. 328


pełna książka
wersja - skan- na CD

2) • "Talmud or Biblie" (maszynopis)  

espaniol  espanol :

1) • "Sociologia de la Civilizacion"
1950 -Wyd. Libereria y Editoral Universidad Catolica, Santiago, Chile, s.94


pełna książka
wersja - skan- na CD

2) • "El marxismo Invade la Iglesia"
1974 - wyd. Uniwersytet katolicki w Valparaiso, Chile, s.99
1974 - (trzy  inne wydania w Brazylii)


pełna książka
wersja - skan- na CD

3) • "El Marxismo en la Teologia"
1976 - Speiro, Madrid, Hiszpania, s. 177
1980 - Santiago, Chile, s. 282
1983 - Santiago, Chile, s. 282
1983 - Argentyna : tytuł : "Teologia de la liberacion"
 
4) • "Sociologia del Protestantismo"
1980 - Speiro, Madrid, Hiszpania, s. 127
 
5) • "Karl Marx, su pensamiento y su revolución"
1980 - Santiago, Chile
 
6) • "La herencia de la Revolucion Francesa"
1980 - La Universidad Maritima de Chile, s. 341
1992 - La Universidad Maritima de Chile, s. 341
 
7) • "Estudios Sobre la Revolucion Francesa"
1989 - Speiro, Madrid, Hiszpania, s. 90


pełna książka
wersja - skan- na CD

8) • "La escalonada marxistizacion de la Teologia"
1978 - Speiro, Madrid, Hiszpania
 
9) • "Por que marxismo combate al tomismo?"
1974 - Speiro, Madrid, Hiszpania
 

       po portugalsku :

1) • "A Gradual Marxistizaçao da Teologia"
1975, Wyd. A Fortaleza, Sao Paulo
2) • "Infiltracao Marxista na Igreja"
1974, Wyd. HORA
1975, Wyd. A Fortaleza, Sao Paulo

    po francusku :

1) • "Les Reformes agraires en Pologne", (maszynopis)
2) • "Teoria rewolucji permanentnej" (maszynopis)
3) • "Trotskisme" (maszynopis)

Współautor książek zbiorowych :

1) • De medellin a puebla, Buenos Aires, 1980
2) • La quimera del progresismo, Buenos Aires, 1981
3) • La Doctrina social de la iglesia, Universidad de Mendoza, Argentina, 1982
4) • Realismo pluridimencional, Cordoba, Argentina, 1983
5) • La teologia de la liberacion, Universidad Catolica, Argentina, 1986
6) • Polonia en la cristiandad (Walerian Meysztowicz), Buenos Aires, 1987

 


2003-2005 © by RAV Rafał Werszler; wszystkie zawarte archiwalne i historyczne materiały publikowane są za zgodą rodziny.
Czerpanie korzyści majątkowych z  powielanych materiałów, fragmentów surowo zabronione.
Wszelkie prawa autorskie do umieszczonych prac muszą być uzgodnione pisemnie z rodziną Ks. Prof. Michała Poradowskiego
 e-mial : rav@id.pl