MULTIMEDIA

polski
espaniol
english

• ARTYKUŁY • PRESS • EDITORIAL • ARTICLE • ARTIKEL •

  Artykuły nieopublikowane autorstwa ks. Michała Poradowskiego
• Editoral no publicacióni pe. Miguel Poradowski 
• No publish article - padre Michael Poradowski 

polski  
Artykuły inni w publikacjach o ks. Michale Poradowskim   
• 
  Artykuły publikowane autorstwa ks. Michała Poradowskiego  
• 
  Artykuły nie opublikowane autorstwa ks. Michała Poradowskiego  
• 
  Artykuły w internecie o ks. Michale Poradowskim  • (...więcej
•   Tytuły pism publikujących ks. Michała Poradowskiego

espaniol  
Editoral de pe. Miguel Poradowski  
Editoral pe. Miguel Poradowski  
Editoral no publicacióni pe. Miguel Poradowski •  (... más)

english  
Press article about padre Michael Poradowski 
Press article - padre Michael Poradowski 
No publish article - padre Michael Poradowski • (... more)


• - dot. A. Pinochet  1999, List do Klubu Przyjaciół SZANCA

• - "Obecna sytuacja w Kościele" 1995 (Wrocław, Wielkanoc)

• - "Początki Tradycji Kościoła Katolickiego"  (1995 ?)

• - Przemówienie ks. Michała Poradowskiego na uroczystości odznaczenia przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsę - pięciu Polaków w Chile, w Ambasadzie Polskiej , w Santiago, Chile, 30 kwietnia 1992 r.

• -  Recenzja książki : Malachi Martin, The Jesuits, New York, Simon &Schuster, 1987

• - 11 Listopada"  (1962 ?)

• -  "Wojenna twórczość Martina"  1950

• -  Wymiary eschatologiczne „sprawy żydowskiej” (tekst  z : Santiago, Wielkanoc, 1992)
• -  Narodziny Boga w Historii
• -  Czy Chrystus Pan był Żydem ? (tekst  z : Wrocław, 1996)
• -  Czy Żyd, szczerze przyjmujący katolicką wiarę, może pozostać Żydem ? (tekst publikowany : Kinga Strzelecka , Szalom, Wyd. Księży Werbistów, Warszawa, 1987)

• - Od Akcji Charytatywnej do zbrodni politycznej (tekst  z : Santiago, 1989)
• - O powrót do Polskiej polityki zagranicznej
• - O powrót do monarchii w Polsce (tekst  z : Santiago, 11.02.1990)
• - Siła Polski
• - Potrzeba nauki o Narodzie
• - Duszpasterstwo w wojsku
• - Nowa powieść polityczna Jędrzeja Gierycha (tekst  z : Santiago, 11.11.1990)
• - Wielka krucjata misyjna Polski z okazji dwutysiąclecia chrześciajństwa
• - Polska w obliczu obchodów dwutysiąclecia chrześcijaństwa (tekst  z : Santiago, 1949)

• - Łacina czy Esperanto

• - Przemiany w Kościele
a)  Kościół społecznością Dynamiczną
b)   Granice Zmian
c)  Dzisiejsze zmiany

• - Zasadnicze różnice między liturgią tradycyjną i posoborowa odnośnie Mszy Świętej
        a) Msza Święta zapowiadana w starym Testamencie przez ofiary Kaina i Abla
        b) Obecne zmiany w liturgii mszalnej
 

• - Współczesna judaizacja Mszy Świętej
• - Stulecie encykliki Rerum novarum (II)
        Nauka encykliki Rerum novarum
       Rerum novarum
               Encyklika Quadragesimo Anno jako komentarz Rerum novarum

• - Objawienia, proroctwa i przepowiednie (I)
• - Objawienia, proroctwa i przepowiednie (II)
• - Objawienia, proroctwa i przepowiednie (III)
• - Czy objawienia Matki Bożej w Chile ? (tekst  z lipiec 1985)
• - Fatima i dzisiejsze zmiany w Rosji  (tekst  z 1991)

• -  Garabandal"  (1965 ?)

• - Wspólnota Narodowa – W obradach XXXIII Tygodnia Społecznego

• - Trockizm
     a)       Mylne sądy o trockizmie
     b)       Co to jest trockizm?
     c)       Doktryna trockizmu
     d)       Trockizm a IV Międzynarodówka
     e)       Zadania IV Międzynarodówki
     f)        Zakończenie

• - Socjologia Masonerii (Masoneria)

• - Światopogląd jako czynnik cywilizacyjny

• - Asceza organiczna


Artykuły - Recenzje książek (w języku polskim) :

• - Malachi Martin, Vaticano, 1986

• - Malachi Martin, The Jesuits, New York, Simon &Schuster, 1987

• - Antonio Golistyn, New Lies for old, New York 1984

• - Brat Efraim, Jezus, Żyd praktykujący, wyd. M. Kraków, 1994

• - Recenzja książki :"Trocki o terroryźmie"  (1950 ?)


Książka w przygotowaniu (nie wydana): "Problemy Ameryki Południowej"
(wersja maszynopis)

1. Panamerykanizm i Hispaniad

2. Indoamerykanizm

3. Chile :
a)       „Kapitalizm ludowy” w Chile
b)       Cud gospodarczy generała Pinochet w Chile
c)       Dlaczego Chile powraca do socjalizmu ?
d)       Wybory w Chile (tekst  z : Santiago, 15.XII.1989)
e)       Arcybiskup Lefebvre w Chile (1977)
f)        Zarys biografii- ks. Kardynała Arcybiskupa Józefa Maryi Caro Rodriguez

4. O wpływach komunizmu w środowisku katolickim w Chile (tekst  z : Santiago, luty, 1953)
a)       Środowisko intelektualne.
b)       Środowisko robotnicze
c)       Środowisko polityczne
d)       O przenikaniu haseł propagandy komunistycznej w środowisko katolickie

5. Notka o tragicznej sytuacji kościoła w Ameryce Łacińskiej (tekst : maj 1984)