Skrócone formy życiorysu Ks. Prof. Michała Poradowskiego

ze stron Diecezji Włocławskiej
ze stron Wirtualnej Polonii
Leszek Żebrowski o Księdzu Michale w gazecie Nasz Dziennik z 25.06.2003
ks. K. Rulka o ks. Michale - "Włocławski Słownik Biograficzny" 2005


  Życiorys Ks. Michała Poradowskiego ze stron Diecezji Włocławskiej :  http://www.diecezja.wloclawek.pl/Wiad/#poradowski

Ks. Michał Poradowski urodził się 4 września 1913 roku w Niedźwiadach k. Kalisza. Świadectwo dojrzałości zdobył w 1931 roku w kaliskim Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki. Studia seminaryjne odbył we włocławskim seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1936 roku we Włocławku.

Wybitnie uzdolniony, zaraz po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz prawa jego zainteresowania koncentrowały się na zagadnieniach socjologii, nauk społecznych i politycznych. Podczas kolejnych wyjazdów wakacyjnych poznawał zagraniczne ośrodki naukowe i problematykę społeczną we Francji, Anglii, Włoszech. Wybuch wojny zastał go na czwartym roku prawa. Od początku wojny do czasu wysiedlenia przez Niemców w początkach czerwca 1944 roku pełnił funkcję kapelana w domu Sióstr Miłosierdzia w Chylicach pod Warszawą. Studia kontynuował na tajnych kompletach UW. W 1941 roku uzyskał magisterium z teologii a w roku następnym - z prawa. Od 1942 roku pracował nad dwoma doktoratami - z filozofii prawa i teologii.

Po wojnie, przez kilka miesięcy 1945 roku pełnił funkcję proboszcza parafii Tłokinia pod Kaliszem, a od września 1945, przez kilka miesięcy, w parafii Michelin pod Włocławkiem. W 1946 roku, w poczuciu zagrożenia ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, za zgodą władz diecezjalnych wyjechał do Paryża dla kontynuowania studiów. Ówczesny biskup lubelski Stefan Wyszyński czynił starania, aby po zdobyciu stopni naukowych ks. Poradowski objął katedrę socjologii na KUL. Pobyt we Francji i studia na Sorbonie oraz paryskim Instytucie Katolickim uwieńczył doktoratami z prawa i socjologii (wcześniej zdobył doktorat z teologii na UJ). Plan dalszych studiów zakładał pobyt na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie, jednak w 1948 roku ks. Poradowski otrzymał propozycję objęcia wykładów z socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Katolickim w Santiago de Chile. Jeszcze wtedy liczył się z możliwością powrotu do Polski i wykorzystania swojej wiedzy. Do Chile przybył w 1949 roku. Od 1950 roku, przez dwa lata był profesorem socjologii na Uniwersytecie Katolickim w Santiago. W latach 1952-1992, z pewną przerwą, wykładał socjologię i katolicką naukę społeczną na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Valparaiso. W 1983 roku od biskupa włocławskiego otrzymał godność kanonika honorowego kolegiaty kaliskiej. W 1992 roku po raz pierwszy od wyjazdu przybył do Polski. Na stałe przybył i osiadł we Wrocławiu w 1993 roku.

Zmarł w szpitalu wrocławskim 16 czerwca 2003 roku. Pochowany zostanie 18 czerwca o godz. 14.00 w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Kokaninie koło Kalisza.

Już podczas studiów zainteresował się problematyką komunizmu. Jedna z jego prac doktorskich podejmowała zagadnienie trockizmu. Znajomość tych zagadnień sprawiła, że stał się zdecydowanym antykomunistą, przestrzegającym w swoich wykładach i publikacjach przed globalnym zagrożeniem ze strony wszelkich odmian marksizmu. Obserwacja wpływu tendencji lewicowych na życie polityczne, społeczne w Ameryce Południowej i przenikanie ich do pewnych nurtów teologii, np. tzw. teologii wyzwolenia, odbiła się nie tylko w tematyce na jego pracy naukowej, ale przerodziła się w pewnego rodzaju dystans do nurtu reform w Kościele. Skrajne doświadczenia z reformą soborową na Zachodzie Europy i w Ameryce, zwłaszcza w dziedzinie liturgii, znajdowały swój wyraz w jego publikacjach, naznaczonych sporym dystansem i nieufnością do zmian w Kościele.

Wydał m. in.: "Dziedzictwo Rewolucji Francuskiej", "Kościół od wewnątrz zagrożony", "Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego". Pisywał w "Duszpasterzu polskim Zagranicą".


  ze stron Wirtualnej Polonii
http://www.wirtualnapolonia.com

Z wielkim smutkiem informuje, że 16 czerwca, 2003 odszedł do wiecznego spoczynku ks. prof. Michał Poradowski.
Msza Święta w tradycyjnym rycie łacińskim, za dusze tego wielkiego polskiego patriotę duszpasterza, kapelana, naukowca i pisarza, zostanie odprawiona w sobotę, 21 czerwca, 2003 o godz.18:00 we wrocławskiej kaplicy pw.Matki Bożej Łaskawej, przy ulicy Kościuszki 142, (w podwórzu)
Mam nadzieje że nie zabraknie nikogo kto ma możliwość uczestniczenia w tej mszy i złożenia hołdu i modlitwy temu Wielkiemu Polakowi, który przez całe życie i jeszcze mimo sędziwego wieku nie zaprzestał wysiłków dla uszlachetniania Polski i Kościoła Katolickiego.

Z wielkim smutkiem,
Wojciech Właźliński
17.VI.2003


Ks. Michał Poradowski urodził się 4 września 1913 roku w Niedźwiadach k. Kalisza. W roku 1931 ukończył Gimnazjum im. T. Kościuszki w Kaliszu. W czasie nauki w gimnazjum będąc harcerzem pełnił funkcję drużynowego. Działając w harcerstwie należał do Młodzieży Wielkiej Polski. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Wyższego Gimnazjum Duchownego we Włocławku, gdzie w roku 1936 otrzymał święcenia kapłańskie. Po święceniach, do wybuchu wojny w 1939 r., kontynuuje studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Po klęsce wrześniowej w dalszym ciągu studiuje na tajnym Uniwersytecie Warszawskim i włącza się do walki z okupantami Polski działając w Narodowej Organizacji Wojskowej, a później organizując Narodowe Siły Zbrojne. Zostaje Szefem Służby Duszpasterskiej Dowództwa NSZ w stopniu kapitana. Jako Szef Duszpasterstwa NSZ organizuje wykłady, kursy ideologiczne dla żołnierzy i kapelanów NSZ. W tym okresie wydaje dla służby duszpasterskiej NSZ pismo Lux mundi. Pod koniec wojny otrzymał od Kurii Diecezji Włocławskiej parafię św. Jakuba Apostoła w Tłokini k. Kalisza, którą zarządzał od początków marca do końca sierpnia 1945 r.
Jesienią 1945 na skutek zagrożenia aresztowaniem zostaje przerzucony razem z członkami Sztabu Głównego NSZ na Zachód do armii gen. Andersa, gdzie również pełni funkcję kapelana w II Korpusie gen. Andersa. Po demoblizacji, na polecenie ordynariusza diecezji włocławskiej ks. bpa Karola Radońskiego - który dowiedział się iż ks. Poradowski musiał uchodzić z Polski przed aresztowaniem - zostaje w Paryżu i kontynuuje studia na Uniwersytetach Paryskich. Pozostając w Paryżu, w ciągu kilku lat uzyskuje 3 doktoraty: z teologii, prawa i socjologii.
Nie mając możliwości powrotu do kraju przyjmuje ks. Poradowski zaproszenie do Chile dokąd wyjeżdża w roku 1949. Od roku 1950 pracuje w Chile jako profesor na uniwersytetach katolickich w Santiago i Valparaiso. Jest organizatorem i zarazem wykładowcą wielu konferencji naukowych poświęconych marksizmowi, komunizmowi, leninizmowi, stalinizmowi, trockizmowi które odbywały się w Wyższych Szkołach Wojennych niemal wszystkich państw Ameryki Południowej. Przez wiele lat był prezesem Zjednoczenia Polaków w Chile i wydawcą miesięcznika Polak w Chile.
Należy do wielu stowarzyszeń naukowych zajmujących się socjologią i badaniami nad komunizmem. Wydaje znakomity, hiszpańskojęzyczny kwartalnik Estudios el comunismo (Studia nad komunizmem) . Publikuje w rzymskim Duszpasterzu Polskim Zagranicą, a także w niektórych czasopismach polskich na emigracji.
Już w roku 1945 pisze we Francji książkę Protestantyzacja Kościoła katolickiego , drukowaną najpierw w czasopiśmie "Duszpasterz Polski Zagranicą". W wydaniu książkowym ukazała się ona pt. Kościół od wewnątrz zagrożony (Londyn 1983).
Z okazji stulecia śmierci Karola Marksa pisze ks. Poradowski serię artykułów na temat marksistowskiej rewolucji komunistycznej, które później ukazują się w książce Wyzwolenie czy ujarzmienie? (Londyn 1987). Problemom marksizmu-komunizmu poświęcona jest broszura Aktualizacja marksizmu przez trockizm. Jest autorem pracy Wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Chile (Toronto 1987). Jego pierwszą książką po hiszpańsku jest Socjologia cywilizacji (Santiagos de Chile 1950). Następne książki to: Marxismo en la teologia (Valparaiso 1974); Teologia de la Liberacion (Santiago de Chile 1974); Marxismo en la teologia (Madrid 1976) oraz praca: Karl Marx, su pensamiento y su revolucion(Santiago de Chile 1987).
W okresie jarzma komunistycznego w kraju, podziemne oficyny wydawnicze przedrukowują wiele z jego wydanych na emigracji książek.
Już w kraju ukazuje się jego Dziedzictwo rewolucji francuskiej (Warszawa 1992). We wrześniu 1993 roku ks. Poradowski na stałe powraca do Polski. Publikuje wiele nowych książek i broszur: Talmud czy Biblia?, Palimpsest, Nowy Światowy Ład, Neokatechumenat, Źródła współczesnego ekumenizmu, Trybalizm, Trzydziestolecie Drugiego Soboru Watykańskiego, Problemy II Soboru Watykańskiego, Katolickie Państwo Narodu Polskiego. Ukazuje się szereg wznowień jego prac drukowanych na emigracji. Mimo swoich 87 lat ten wielki kapłan i pisarz Katolickiej Polski nadal pracuje twórczo.